Een nieuw seizoen in de wijken en samen

 

Zo in deze tijd gaat een nieuw kerkelijk seizoen van start. In en rond de wijkkerken worden allerlei activiteiten - op het gebied van pastoraat, diaconaat, jeugdwerk, gespreksgroep, cursus, eredienst en catechese - na de zomerstilte hervat of beginnen nieuw. In dit extra dikke nummer van ‘Kerk in Stad’ vindt u daarover veel informatie. Natuurlijk via de berichten vanuit de wijkgemeenten, maar ook op de bladzijden die zijn gewijd aan het aanbod aan cursussen, leerhuizen en gespreksgroepen, die de Groninger kerken onder de titel "Bezinning en Bezieling" voor de komende tijd gezamenlijk aanbieden.

Dit nummer van 'Kerk in Stad' is daarom naar ik hoop ook interessant voor wie niet zo’n nauwe band met de kerk heeft, maar die wel geïnteresseerd is in vragen van geloof en leven. In en vanuit de diverse kerken wordt intensief meegedacht en meegesproken over vragen die in de samenleving aan de orde zijn.

Als predikant van de wijkgemeente rond De Fontein weet ik hoe waardevol het kerkelijk leven in de diverse wijkgemeenten is: het onderlinge meeleven, de vieringen, de gezelligheid en het geloofsgesprek worden vooral daar indringend en inspirerend beleefd. En ik besef dat dit allemaal mogelijk is omdat erg veel gemeenteleden zich daarvoor vrijwillig inzetten!

Tegelijk zie ik als voorzitter van de algemene kerkenraad, dat het nadenken over een profilering van de wijkgemeenten allerlei spannende processen in werking heeft gezet. Wijkgemeenten zagen enerzijds hun kracht onder ogen, maar werden tegelijk bepaald bij de minder sterke punten. Duidelijk is geworden, dat de wijkkerkenraden in elk geval willen blijven investeren in de (wijk-)gemeenten als concrete gemeenschap. Maar daarnaast groeiden ook gedachten over en initiatieven van samenwerking. Een greep:

Het Groningen Studentenpastoraat en de gemeente rond de Nieuwe Kerk zijn nauw samen gaan werken op de zondagmorgen en in de vieringen in het kader van ‘Schoonheid met een ziel’.

De Martiniwijkgemeente is in de activiteiten in en rond Het Pand samen op gaan trekken met de Nederlands Gereformeerde Tehuisgemeente.

Er was geregeld bestuurlijk overleg tussen De Bron, De Fontein en de Nieuwe Kerk. Dit jaar zal het nieuwe seizoen zelfs gezamenlijk plaatsvinden, ook in samenwerking met Het Pand.

Er wordt hernieuwd nagedacht over hoe de gemeenten van De Ark en de Immanuëlkerk elkaar meer kunnen versterken met het oog op de toekomst.

Wim Rien Dijkstra, de stedelijke jeugdwerker, gaat zijn tweede jaar in. Hij probeert samen met hen die verantwoordelijk zijn voor het jeugdwerk in de wijkgemeenten nieuwe wegen te zoeken voor de toekomst.

Deze initiatieven zijn moedgevend: de wijkgemeenten beginnen meer en meer te beseffen, dat zij elkaar kunnen aanvullen en verrijken. Als wijkgemeenten zijn we sinds de vorming van de Protestantse Gemeente in 2005 duidelijk gegroeid in onderling vertrouwen, in waardering voor elkaar en in het besef dat we elkaar nodig hebben.

Dit soort ontwikkelingen verdient ondersteuning. Daarom gaan er in deze tijd ook twee stedelijke commissies van start: één die de uiteenlopende ontwikkelingen op wijkniveau zal ondersteunen, stimuleren en monitoren en één die de algemene kerkenraad zal adviseren met het oog op het nieuwe beleidsplan. Daarin gaat het uiteraard ook over de noodzakelijke maatregelen om de financiën op orde te krijgen. De grote kostenposten, de betaalde professionals en de kerkgebouwen, zullen daarbij zeker niet buiten beschouwing kunnen blijven.

Ik hoop vurig – als wijkpredikant én als voorzitter ven de algemene kerkenraad – dat de hier getekende ontwikkelingen voort zullen gaan. Dat de wijkgemeenten zullen bloeien en verdiepen, maar dat zij tegelijk zullen groeien in saamhorigheid en onderlinge uitwisseling en samenwerking. Want het hart van het kerk-zijn zoals dat nu bestaat klopt weliswaar in de wijkgemeenten, maar de vragen en uitdagingen waarvoor de toekomst ons stelt zijn niet alleen in de wijkgemeenten tegemoet te treden: daarvoor hebben we elkaar in de stad heel hard nodig!

Ik wens ons allen een heel goed nieuw seizoen!

ds Ynte de Groot