Start: in de wijkgemeenten en in Stad

Deze maand gaat een nieuw kerkelijk seizoen van start. In en rond de wijkkerken worden allerlei activiteiten - op het gebied van pastoraat, diaconaat, jeugdwerk, leerhuis, eredienst en catechese - na de zomerstilte hervat of beginnen nieuw. In dit extra dikke nummer van ‘Kerk in Stad’ vindt u daarover veel informatie. Natuurlijk via de vele berichten vanuit de wijkgemeenten, maar ook op de bladzijden die zijn gewijd aan de uiteenlopende cursussen, leerhuizen en gespreksgroepen, die de Groninger kerken de komende tijd gezamenlijk aanbieden.

Deze 'Kerk in Stad' is daarom naar ik hoop ook interessant voor wie niet (meer) zo’n nauwe band met de kerk en de gemeente hebben, maar die wel belangstelling hebben voor vragen van geloof en leven. In en vanuit de diverse kerken wordt intensief meegedacht en meegesproken over vragen die in de samenleving aan de orde zijn.

Als predikant van de wijkgemeente rond De Fontein weet ik hoe waardevol het kerkelijk leven in de diverse wijkgemeenten voor velen is: het onderlinge meeleven, de vieringen, de gezelligheid en het geloofsgesprek worden vooral daar indringend en inspirerend beleefd. En ik besef dat dit allemaal mogelijk is omdat erg veel gemeenteleden zich daarvoor vrijwillig inzetten!

Tegelijk zie ik als voorzitter van de algemene kerkenraad een tendens die me verheugt: de wijkgemeenten beginnen meer en meer te beseffen, dat zij elkaar kunnen aanvullen en verrijken. De afgelopen tijd zijn er in de stad een aantal verheugende gezamenlijke initiatieven ontstaan. Er kwam een schitterende brochure met informatie over alle wijkgemeenten voor hen die nieuw in Groningen komen wonen: het is een echt visitekaartje. Er werd gezamenlijk nagedacht over het werven en begeleiden van kerkelijke vrijwilligers. Het paasproject ‘Lichtlopers’ bracht - vooral jonge - mensen rond vele kerken samen. De algemene kerkenraad besloot tot het aanstellen van een jeugdwerker voor een periode van drie jaar. Hij/zij zal samen met hen die gestalte geven aan het jeugdwerk in de wijkgemeenten nieuwe wegen zoeken voor de toekomst. Tot slot is er een commissie uit de wijkgemeenten aan het werk om aan de algemene kerkenraad voorstellen te doen die ons moeten helpen om ook op langere termijn als Kerk in de Stad present te zijn. Kennelijk zijn we als wijkgemeenten sinds de vorming van de Protestantse Gemeente in 2005 gegroeid in onderling vertrouwen, in waardering voor elkaar en in het besef dat we elkaar nodig hebben.

Ik hoop vurig – als wijkpredikant én als voorzitter ven de algemene kerkenraad – dat deze ontwikkelingen voort zullen gaan. Dat de wijkgemeenten zullen bloeien en verdiepen, maar dat zij tegelijk zullen groeien in saamhorigheid en onderlinge uitwisseling en samenwerking. Want het hart van het kerk-zijn zoals dat nu bestaat klopt weliswaar in de wijkgemeenten, maar de vragen en uitdagingen waarvoor de toekomst ons stelt zijn niet alleen in de wijkgemeenten tegemoet te treden: daarvoor hebben we elkaar in de stad heel hard nodig!

Ik wens ons allen een heel goed nieuw seizoen!

ds Ynte de Groot